KP-elektro

KP elektro > Nabídka > Elektroinstalace > Revize - elektro > Revize elektrických zařízení

Revize elektrických zařízení

24. 02. 2011

Výtah z normy ČSN 33 1500

Norma stanovuje způsob a rozsah revizí elektrických zařízení:

  • Nová elektrická zařízení je možné uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí.
  • Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v tab.1.

Tabulka 1—A: Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení stanovené podle prostředí:

Druh prostředí Revizní lhůta
základní, normální 1 × za 5 let
venkovní, pod přístřeškem 1 × za 4 roky
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou 1 × za 3 roky
prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci 1 × za 3 roky
prašné s nebezpečím požáru nebo výbuchu, s otřesy 1 × za 2 roky
mokré, s extrémní korozní agresivitou 1 × za 1 rok

Tabulka 1—B: Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob:

Umístění elektrického zařízení Revizní lhůta
zděné obytné a kancelářské budovy 1 × za 5 let
rekreační střediska, školy, jesle, hotely, ubytovací zařízení 1 × za 3 roky
prostory pro shromažďování více než 250 osob 1 × za 2 roky
objekty nebo jejich části provedené se stavebních materiálů stupně hořlavosti C2, C3 1 × za 2 roky
pojízdné a převozné prostředky 1 × za 1 rok
prozatímní zařízení stavenišť 1 × za 0,5 roku

Tabulka 1—C: Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny:

Druh objektu Revizní lhůta
objekty s prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu 1 × za 2 roky
objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 1 × za 2 roky
ostatní 1 × za 5 let

Výtah z normy ČSN 33 2000-6

Norma stanovuje požadavky na výchozí a pravidelné revize elektrické instalace:

  • Každá instalace musí být, pokud je to prakticky možné, během své výstavby a/nebo po dokončení předtím, než ji uživatel uvede do provozu, revidována.
  • Pokud se to vyžaduje, musí být každá elektrická instalace pravidelně revidována. Doporučené lhůty pravidelných revizí jsou uvedené v tab.2.

Tabulka 2: Doporučené lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení:

Druh prostředí Doporučená revizní lhůta
zařízení pro zpracování dat 1 × za 5 let
venkovní osvětlení 1 × za 4 roky
prostory s vanou nebo sprchou a umývacím prostorem 1 × za 3 roky
místnosti se saunovými kamny 1 × za 3 roky
zemědělská a zahradnická zařízení 1 × za 3 roky
omezené vodivé prostory 1 × za 3 roky
prostory plaveckých bazénů a fontán 1 × za 1 rok
parkovací místa karavanů v kempech 1 × za 1 rok
staveniště a demolice 1 × za 0,5 roku
Pro další objekty a prostory jsou lhůty uvedeny v ČSN 33 1500. Pro byty, obydlí a příbytky mohou být vhodné delší revizní lhůty. Revize elektrické instalace se důrazně doporučuje při výměně nájemníků nebo majitelů. Provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení pro byty, obydlí a příbytky není v ČR předepsáno, je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět. Považuje se za účelné, revizi provést po zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu a při změně uživatelů (při změně odběratelů elektřiny – při uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny).

POZOR

Toto je jen výtah normy. Z důvodu úplnosti a aktuálnosti doporučujeme seznámit se s celou normou v původním znění.